OM VENDS GENERALFORSAMLING 2018

Generalforsamling 2018 referat

1.      Valg af dirigent

John Rasmussen valgt

John Rasmussen gennemgik formalia og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

John gjorde endvidere rede for at punkt 4 og 5 udgår, da der ikke er indkommet forslag/ændringsforslag

Valg af stemmetællere i forbindelse med punktet valg: Rikke Boelstofte og Henrik Hesselberg

 

2.      Mundtlig beretning.

Formanden aflagde mundtlig beretning.

Debat:

Spørgsmål: 3% i lønforhøjelse (Vores tolkning af arbejdsgivernes rammeudmelding ved OK18) hvad betyder det?

Formanden: Finansministeren mener, at de off. ansatte skylder fra tidligere overenskomster. Dette skal trækkes fra rammen, som så lander på ca. 3 %.

Spørgsmål: Vi skal ikke blive hjemme ved en evt. konflikt uden at vise vores holdninger og ståsted i konflikten.

Formanden:  Vi forventer ikke samme niveau som sidst, men kredskontoret er selvfølgelig åbent med henblik på aktiviteter, støtte, mv.

Spørgsmål: Hvad gør I for at kommunikere ud, at så mange timer i skolen læses af ikke uddannede?

Formanden: Rigsrevisionen har kritiseret brugen af ikke uddannede. Vi har aftalt møde med forvaltning. Vi vil kontakte byråd/politikere.

Kommentar: Vi kunne godt involvere forældre.

Formanden: Vi har allerede adviseret skolebestyrelsesformænd og givet dem al datamateriale.

Kommentar:  Der er også problemer med kvalitetsrapporten. Den beskæftiger sig kun med planlagt undervisning – ikke med afviklet undervisning.

Kommentar: Hvad med linjefagslignende kompetencer – er det godt nok? ( red:: i forhold til kravet/ønsket om, at lærerne skal være linjefagsuddannede) De fagfaglige kompetencer er jo ikke altid til stede.

Spørgsmål: På det skolepolitiske valgmøde på Vestre Skole i efteråret ville politikerne decentralisering og frihed til skolerne. Hvordan følger I op på det?

Formanden: Jeg har holdt møde med Jan H om MeBook og forsøger at påvirke ad den vej.

Kommentar: Vi vil gerne have noget information ud om bl.a. MeBook. Vi er bekymrede over, at skolelederen udtrykker for mange forventninger til lærernes brug af fx MeBook. Hvem har magten? Læreren – lederen – kommunen?

Formanden: Det er et område vi arbejder/vil arbejde med.

Kommentar: Tak til god beretning og tak til en kredsstyrelse, der altid er velforberedt.

Jeg havde fået det indtryk, at man vil nulstille underskud på skolerne. Det er nu min opfattelse, at det vil man ikke alligevel.

Hvad gør vi som lærere og som fagforening, hvis vi endnu en gang får en lov om arbejdsregler trukket ned over hovedet.

Formanden: Jeg har ikke hørt om nulstilling af underskud. Jeg har kun hørt, at skolerne skal efterbetale evt. underskud.

Formanden om evt. konflikt: Der vil i tilfælde af strejke blive udtaget 10 – 15 %. Anders B har kompetencen. Der kan udtænkes mange scenarier, og det er svært at komme med bud på, hvad vi gør.

Kommentar: De nationale test er noget skrammel. Jeg har ikke hørt nogen sige noget godt om dem. Hvad gør vi som forening?

Formanden: Ministeren har sagt, at nat. test er kommet for at blive, men at de skal udformes, så de er anvendelige. Vi har sagt det tydeligt overfor kommunen at nat. test ikke er særligt brugbare. Selvom nat. test er centralt bestemt, har kommunen et ansvar i at følge op, vurdere og evt. påvirke det centrale led.

 

Afstemning: Beretningen blev enstemmigt vedtaget

 

3.      Regnskab

Thomas Hollensen gennemgik regnskabet for kredsen og for særlig fond

Afstemning:           

Kredsens regnskab enstemmigt godkendt

Regnskab for særlig fond enstemmigt godkendt

 

6.        Budget og fastlæggelse af kontingent.

Thomas Hollensen fremlagde forslag til budget, frikøbstimetal og kontingent.

Kontingent og frikøbstimetal foreslås uændret.

Frikøbstimetal: 4138 timer

Kontingent:

Fraktion 1 + 2 (lærere + bhkl ledere):                                    562 kr.

Fraktion 4 (pensionister):                                                      106 kr.

Fraktion 6 (særlige medlemmer):                                           125 kr.

 

Afstemning: Frikøbstimetal og kontingent enstemmigt vedtaget

 

7.        Valg:

Formand: Mads Alnor

Kredsstyrelse: Birte Brændgaard, Thomas Hollensen, Per Rasmussen

Suppleanter for kredsstyrelse:    

Lisa Bojsen (39 stemmer): 1. suppleant

Line Kølhede (27 stemmer): 2. suppleant

                                                    

2. kongres delegeret: Thomas Hollensen

 

Suppleanter for kongresdelegeret:                  

Per Rasmussen, 1. suppleant

Birte Brændgaard: 2. suppleant

 

Kritiske revisorer:                        

Mette Eis

Hanne Bommersholt

 

Suppleanter for kritiske revisorer:                   

Thomas Lindegaard, 1. suppleant

Stine Christensen, 2. suppleant

 

8.        Evt.

Formanden takkede for god opbakning. Takkede dirigenten, kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne