Årets sidste nyhedsbrev

Den 7. november var alle tillidsrepræsentanter og skoleledere på Fyn samlet til et stort møde i Odense. Rammen om indholdet var overenskomstens bilag 4 - i daglig tale de 15 punkter.

I indledningen til bilag 4 står der bl.a.: ”Parterne (DLF og KL) er enige om, at der skal fokus på skolernes – lærere og skolelederes - muligheder for at løse opgaven. Eleverne skal modtage god undervisning, og lærer- og skolelederarbejdet skal være attraktivt” Og videre står der: ”Med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital vil parterne i fællesskab tage initiativ til at fremme nedenstående forhold…” (de 15 punkter) På mødet deltog repræsentanter fra DLF og KL heriblandt Anders Bondo og Michael Ziegler. Det er for tidligt at sige, hvad der konkret kommer ud af mødet, men lærerforeningens helt klare sigte med arbejdet er, at forbedre lærernes muligheder for at lave god undervisning. Den ambition arbejdes der med på flere planer, og i øjeblikket er vi i lærerkredsen ved at indtaste oplysninger fra alle læreres opgaveoversigter. Oplysningerne samles centralt og skal bruges bå- de i det lokale og det centrale arbejde med at skabe bedre vilkår for lærerne. Vi er i fuld gang med registreringen. Det er et stort arbejde, men vi kan allerede nu se, at vi med oplysningerne i hånden kan rette fokus mod vigtige problemstillinger:

Det udvidede undervisningsbegreb

Bestemmelserne er de samme som før lov 409. Det betyder, at alle aktiviteter med elever, som er med til at fremme elevernes kompetencer, tæller med. Der er nogle få undtagelser, nemlig skole-hjem samtaler - også selvom eleven deltager - og tilsyn fx i frikvarterer. Det betyder, at der foruden almindelig undervisning skal gives uv-tillæg for elevsamtaler, sociale arrangementer, skolefester, lejrskoler, åben skole, translokation/dimission, mv. Hver eneste uv-time udover 750 årlige timer giver læ- reren et tillæg på 118,60 kr., og langt de fleste lærere i Middelfart underviser mere end 750 timer om året.

Nedsat tid og aldersreduktion

Når en lærer er på nedsat tid eller har aldersreduktion er der nogle særlige udfordringer i at lave en retfærdig opgavefordeling. En lærer på nedsat tid må kunne forvente at få sin undervisning nedsat forholdsmæssigt. Men i mange tilfælde er det ikke nok. Læreren på nedsat tid har typisk nogle opgaver - fx klasselærer - som har uændret omfang. På den måde kan andre opgaver komme til at fylde forholdsmæssigt meget.

Nedsat tid og undervisningstillæg

Grænsen på 750 timer for udbetaling af ekstra undervisningstillæg nedsættes forholdsmæssigt med beskæftigelsesgraden. En lærer med en beskæftigelsesgrad på fx 30/37 får i princippet en ny grænse på 608 timer. Lærere på den nye ordning for aldersreduktion betaler selv og er reelt på nedsat tid. (I modsætning til lærerne på den gamle ordning) Det betyder, at lærerne på den nye ordning også skal have nedsat grænsen for, hvornår der skal betales undervisningstillæg. Lærere på den gamle ordning er rent teknisk på fuld tid og får ikke nedsat deres grænse.

Nedsat tid og pension

Lærere på den nye ordning skal have indbetalt et pensionsbidrag svarende til fuld beskæftigelse. Det fremgår af lønsedlen, hvor meget der bliver indbetalt til Lærernes Pension, og en god ide kan være i første omgang at sammenligne indbetalingerne før og efter 1/8-2016.

2017

Det videre arbejde med at skabe så gode forhold for lærerne og folkeskolen som muligt bliver et væ- sentligt fokusområde for os i det nye år. Dette skal ikke mindst ses i sammenhængen med det forestå- ende kommunalvalg. Vi har i fælleskab en kæmpe udfordring i at pege på i hvilken retning, vores skolevæsen skal udvikle sig. Mange af vores politikere har svært ved at få armene ned oven på den seneste karaktersucces. Men det er langt fra ensbetydende med, at der ikke er plads til forbedringer.