Nytårsbrev til politikerne

Vi har taget hul på et nyt kalenderår, og et nyt hold er sat i byrådet. Vi har skrevet til alle i byrådet og opfordret til et godt samarbejde omkring det, vi synes er allermest vigtigt: folkeskolen.

Kære byråd og skoleudvalg

 

Godt nytår.

Vi har taget hul på et nyt kalenderår, og I har taget hul på en ny 4 års periode i byrådet.

Vi glæder os til at samarbejde om det, der har vores særlige opmærksomhed, folkeskolen.

 

Vi har i 2017 haft en god dialog med forvaltning og politikere om de forhold, der handler om lærernes muligheder for at lave et godt stykke arbejde i folkeskolen. Vi ved fra vores kontakt til medlemmerne, at gode rammer for at udføre lærerarbejdet vurderes som en væsentlig faktor, når det gælder såvel elevernes som lærernes trivsel.

I foråret 2017 underskrev Middelfart Kommune og Vends Herreds Lærerkreds et forståelsespapir, som har været med til skabe mere fleksibilitet i lærernes opgaveløsning og sikret lærerne gennemsnitligt 10 timer mere til forberedelse og efterbehandling af undervisningen om året.

Det første aspekt har været omkostningsfrit. Det andet har kostet en tilførsel af midler svarende til 4 mio. kr.

VHL og MK har fulgt op på, om det er lykkedes at sænke lærernes undervisningstimetal med 10 timer, og det er det. Parterne har en fælles forståelse af, at det gennemsnitlige undervisningstimetal i 2016/17 var på 783,38 timer, og dette tal er faldet til 773,92 i 2017/18.

Når parterne til det kommende skoleår følger op på aftalen, er det disse tal, der udgør referencen.

 

Der er nu gået 3 ½ år siden folkeskolereformen blev indført. Reformen er funderet på nogle gode visioner og mål. Eleverne skal blive så dygtige, de kan. Eleverne skal trives godt, og skolen skal blive bedre til at mindske betydningen af social ulighed.

En ting er målene og visionerne, noget andet er vejen, der fører derhen. Det bliver en af jeres opgaver at se nærmere på, om vi er kommet nærmere målet, og det vil vi gerne samarbejde omkring.

Henover sommeren skal MK lave en ny kvalitetsrapport for skolevæsenet. Den seneste var i høj grad baseret på data fra test, prøver og undersøgelser med de begrænsninger og muligheder, som det nu indebærer.

Vi har smugkigget lidt for at se, om tallene her to år efter kan pege på nogle udfordringer for skolevæsenet. Vi har ikke adgang til Nationale Test og trivselsundersøgelser på kommuneniveau og kan ikke se, hvordan den generelle udvikling af elevernes faglige niveau og trivsel har været.

Resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver er derimod offentligt tilgængelige, og en af de parametre, der måles på, er andelen af elever, der ikke opnår mindst 02 i både dansk og matematik ved de afsluttende prøver. Denne andel er desværre steget i Middelfart over 3 år. I den sidste kvalitetsrapport var skolevæsenets evne til at hæve de svageste elever ellers et af de resultater, der blev fremhævet.

 

Vi har også kigget på indskrivningen til 0. klasse for det kommende skoleår. Vi er bekymret over, at tilgangen til de private skoler tager et hop opad til 22 % efter at have ligget konstant på 17 – 18 % i flere år.

Regner vi på det, svarer det til 16 – 17 elever flere end de foregående års fremskrivning, og det betyder rigtig meget for skolevæsenets økonomi. Medmindre der tilføres tilsvarende ressourcer, betyder det færre penge til den enkelte skole med kvalitetsforringelse til følge.

 

Vi har et fælles ønske – forældre, politikere og lærere – om at lave en god skole i Middelfart. Vi er også enige om, at der er rigtig meget, der fungerer godt. Men når mere end hvert 5. barn vælger folkeskolen fra, er det ikke bare en ”dårlig historie”, vi skal fortie, og når data kan tyde på, at det går den forkerte vej med at udviske betydningen af den sociale baggrund, skal vi tage det meget alvorligt.

 

Da folkeskolereformen skulle søsættes, lå det i kortene, at lærernes øgede undervisningsandel skulle være en del af finansieringen. Den mulighed har Middelfart Kommune taget til sig i en sådan grad, at det efter vores mening i sig selv gør det svært at indfri reformens intentioner.

Middelfart Kommune har nu taget et lille skridt i den rigtige retning ved at tilføre 4 mio. kr.

Vi håber, at vi får et godt samarbejde om at styrke folkeskolen i Middelfart de næste 4 år.

 

Med venlig hilsen

Vends Herreds Lærerkreds

 

Andelen af elever der IKKE opnår mindst 02 i både dansk og matematik.

02 Dansk Matematik

Andel af elever, der ikke opnår mindst 02 i både dansk og matematik.

Tallene i figuren omfatter almindelige folkeskoler i Middelfart

Specialskoler, specialklasser samt Ungdomsskolen er ikke medregnet.

Kilde: uddannelsesstatistik.dk

 02

Figuren er lavet på baggrund af de 364 elever, der starter i 0. Klasse til sommer.

I alt 379 børn bosiddende i Middelfart har alderen til at starte i 0. klasse, men 16

har fået udsat skolestarten og indgår derfor i opgørelsen året efter.

Der er ligeledes korrigeret for børn, der ønsker et tilbud i anden kommune end bopælskommunen.

Kilde: Bilag fra skoleudvalgets indstillinger

Elev Laerer

I perioden er antallet af lærere faldet med 92 fra 401 i 2009 til 309 i 2017.

Elevtallet er faldet 4136 i 2019 til 3877 i 2016.

Kilde: krl.dk og statistikbanken.dk